Irena Radžiūnienė

irena radziuniene

LEKTORĖ

Esu mokytoja bei specialioji pedagogė metodininkė, mano bendras pedagoginis stažas – 27 metai. Didžiausia mano patirtis ir sėkmė – darbas su protinę negalią turinčiais mokiniais Vilniaus Šilo mokykloje, kurioje dirbu dvidešimti metai. Šiuos vaikus iš karto priėmiau tokius, kokie yra, norėjau jiems padėti. VU studijavau specialiąją pedagogiką, domėjausi, skaičiau, konsultavausi su kolegomis, gilinau profesines žinias. Tai padėjo atskleisti mokinių gebėjimus, suprasti jų sutrikimų ypatumus. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams labai svarbu parinkti ir pritaikyti tinkamus ugdymo(si) metodus, būdus, mokymo bei kompensacines pagalbos priemones, mokomąją medžiagą, programų turinį, pritaikyti aplinką ir net vietą klasėje. Darbą organizuoju komandoje kartu su popietinės grupės auklėtoja, padėjėja, švietimo pagalbos specialistais.

Šilo mokykloje dirbu įvairiose darbo grupėse ar tarybose rengiant planavimo, ugdymo organizavimo ar kitus dokumentus. Esu Vilniaus miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė.  

2020 metais vasario mėn. su kolege parašėme ir pateikėme paraišką Nordplus Junior projektų programoje. Projektas „Building my future“ (Kuriu savo ateitį) buvo įvertintas puikiai ir gavo finansavimą.

Šiuo metu studijuoju anglų kalbos filologiją VDU pagal programą „Tęsk“.